Quy định về việc hủy tài liệu hết giá trị

5:44 Chiều Tháng Ba 28, 2017
dịch vụ tiêu hủy tài liệu, dich vu tieu huy tai lieu
Rate this post

Công việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị lưu trữ. Sau khi xác định giá trị tài liệu, lựa chọn những tài liệu có giá trị để giữ lại bảo quản, loại ra những tài liệu hết giá trị, không có giá trị, trùng thừa, để hủy theo quy định.

Việc hủy tài liệu hết giá trị được quy định tại Điều 28 Luật Lưu trữ năm 2011, như sau:

1. Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu hết giá trị:

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan;

b) Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền về lưu trữ các cấp quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử cùng cấp.

2. Thủ tục quyết định hủy tài liệu hết giá trị được quy định như sau:

a) Theo đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử đề nghị cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cùng cấp thẩm định tài liệu hết giá trị cần hủy; người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử đề nghị Lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có ý kiến đối với tài liệu hết giá trị cần hủy.

Căn cứ vào ý kiến thẩm định của Hội đồng xác định giá trị tài liệu hoặc ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp, người có thẩm quyền quy định tại điểm 1 nêu trên quyết định việc hủy tài liệu hết giá trị;

b) Theo đề nghị của Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ quyết định hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử.

Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu do người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ quyết định thành lập để thẩm tra tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử.

3. Việc hủy tài liệu hết giá trị phải bảo đảm hủy hết thông tin trong tài liệu và phải được lập thành biên bản.

4. Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị gồm có:

– Quyết định thành lập Hội đồng;

– Danh mục tài liệu hết giá trị, tờ trình và bản thuyết minh tài liệu hết giá trị;

– Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu; Biên bản họp Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu;

– Văn bản đề nghị thẩm định, xin ý kiến của cơ quan, tổ chức có tài liệu hết giá trị;

– Văn bản thẩm định, cho ý kiến của cơ quan có thẩm quyền;

– Quyết định hủy tài liệu hết giá trị;

– Biên bản bàn giao tài liệu hủy;

– Biên bản hủy tài liệu hết giá trị.

5. Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị phải được bảo quản tại cơ quan, tổ chức có tài liệu bị hủy ít nhất 20 năm, kể từ ngày hủy tài liệu./.

Nguồn bài viết : Xem tại đây

Xem thêm : Công văn 879/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị